Official website of Local Self Government Department, Kerala
 
 
കേരള സര്‍ക്കാര്‍
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവകുപ്പ്
Home
     

 

Archive

» സ്വരാജ് ഭവന്‍ പ്രോജക്റ്റ്
» സ്വരാജ് ട്രോഫി ‍
» കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍
» വികസനാനുഭവങ്ങള്‍
» അറിയിപ്പുകള്‍
» പഠനങ്ങള്‍
» നയരേഖകള്‍
» ലേഖനങ്ങള്‍
» വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി
» 2008-09 വര്‍ഷത്തെ മികച്ച ജില്ലാപഞ്ചായത്തിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കു ന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ
» 2008-09 വര്‍ഷത്തെ മികച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കു ന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ
» പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷം 18 ഫെബ്രുവരി 2010ന് കണ്ണൂരില്‍ വച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും
»
» 2007-08 വര്‍ഷത്തെ മികച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കു ന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ
» റവന്യൂ വകുപ്പിലെ മിനിസ്റ്റീരിയല്‍ വിഭാഗം ജീവനക്കാരെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയ്ക്ക് പുനര്‍വിന്യസിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നിയമന ഉത്തരവ്
» Urban Affairs Dept - Plan progress reports as on March 2009
» Details of Staff Position in Grama Panchayat as on 01/04/2009
» Inagural Ceremony of Pipeline Project - Thrissur Corporation
» Subway Inauguration Report - Thrissur Corporation
»
» Project wise expenditure (2008-2009) reported so far
» Plan progress reports as on 31 March 2009
» പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍്‍വല്‍ക്കരണം / വസ്തുനികുതി - കമ്പ്യൂട്ടര്‍‍വല്‍ക്കരണത്തിനുള്ള കുറിപ്പ്
»
» പുതുതായി നിയമനം ലഭിച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എല്‍ ഡി ക്ലാര്‍ക്കുമാര്‍ക്ക് പ്രീ-സര്‍വ്വീസ് പരിശീലനം (30/10/2009 മുതല്‍ 05/11/2009 - കില)
» തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് 2008-09 വികസന ചിലവിലേക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റ് വകയിരുത്തല്‍
» ആറ്റിങ്ങല്‍ നഗരസഭ- കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണാനുമതി - കാലതാമസം പരിഹരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ജീവനക്കാരുടെ ജോലി നിര്‍ണ്ണയിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. (ജി1-11/2004 തീയതി 01.10.2009)
» വാടാനപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - ഗ്രാമസഭാ ക്ഷണപത്രിക
» Order No. J4-11760/09 dated 21/08/2009 - Honorarium to Nursery Teacher, Ayah, and Librarian - Onam Allowance 2009.
» Order No. E13-16001/2009 dated 22/08/2009 - Appointment/Promotion and posting of Accountants in Grama Panchayats – orders issued
» 2009-10 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി സംബന്ധിച്ച്
» 2009-10 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - നിര്‍മ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സുഗമ ആപ്ളിക്കേഷന്‍ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
» Report of the Committee for Evaluation of Decentralised Planning and Development - March 2009
» വാടാനപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2009-10 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെട്ട വിവിധ വ്യക്തിഗത / കുടുംബഗത / സ്ഥാപന പ്രോജക്ടുകളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള അപേക്ഷ ഫോറം
» Proceedings of the Building Constructions - Changanassery Municipality
»

»

Project forms, Guidelines June 2009

»

Report of the Committee for Evaluation of Decentralised Planning and Development - March 2009

»

CRD - Purchase of Laser Printers for operationalising MIS for NREGA in Phase I & II districts
» സിവില്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ - മുന്‍കാല വിവരങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍വല്‍ക്കരണത്തിന് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള കുറിപ്പ്

»

ഇ.എം.എസ് ഭവന പദ്ധതി - കരട് സര്‍വ്വേ ലിസ്റ് - വാടാനപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

»

2008-09 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഊര്‍ജ്ജ സുരക്ഷാ മിഷന്‍ പ്രോജക്ടിന്റെ വിഹിതം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

»

Inviting expression of interest for ICT pilot project under NREGA – SmartCard and handheld devices

»

സര്‍ക്കുലര്‍ - ജനകീയാസൂത്രണം 2008-09 നിര്‍വ്വഹണ പരിശീലന തുടര്‍ പ്രവര്‍ത്തനം - പൂര്‍ത്തീകരണപത്രം സംബന്ധിച്ച്

»

Visit of 13th Finance Commission in Kalliyoor Gramapanchayat

»

»

Tender for purchase of computers for phase-III Blocks of NREGS districts, Commissionerate of Rural Development and Extension Training Centres (Date extended)

»

»

kzcmPv `h³ inemØm]\w _lp. Xt±ikzbw`cW hIp¸v a{´n {io. ]msemfn apl½Zv Ip«n 2008 Pq¬ 2 Xn¦fmgvN cmhnse 11 aWn¡v \nÀÆln¨p

»

Plan progress details of local governments 2007-'08

»

General Transfer of Staffs in Panchayat Dept. (Cir. No.E1-5/2008 dt.25.01.2008)

»

Staff Details in LSGD Engineering section

»

Option summary of employees of LSGD Engineering Wing

»

Kerala budget highlights

»

Posts and Vacancy of AXE in LSGD

»

Posts and Vacancy of SE, AE, EE & in LSGD

»

Proceedings from Director of Urban Affairs, General Transfer 2007

»

Panchayat day celebration 19 Feb 2008 at Kozhikode

»

Directorate of Panchayats - Application form for General transfer - Circular issued

»

"Guidelines on specifications, standards, O&M protocols, etc. for solid waste treatment plants" G.O.(MS) No. 39/2008/LSGD dt. 11/02/2008

»

"Tender for Purchase of Computers & Accessories for operationalising MIS for NREGA" - No. 15795/PM1/2007/CRD dated 02/02/2008

»

Guidelines for the preparation of Annual plan (2007-08) and Eleventh Five Year plan (2007-12)

»

Scheme for Development / strengthening of Agricultural marketing infrastructure, Grading and standardisation

»

"Increase in outlay of public works through beneficiary committees"
(GO(MS) No. 17/08/LSGD 16/01/2008)

»

Release function of LSGIs Administrative Maps on 30/01/2008 2PM by Minister LSG

»

Performance review of Grama Panchayats by Minister, Local Self Government in Districts

»

Proceedings from Rural Development Commissionerate -11th plan projects - Data entry of projects

»

"Hospital Kiosk project - revised orders" (GO. (Ms) No.11/2008/LSGD 10/01/2008)

»

Computerisation of LBs, Guidelines for procurement of computers

»

Revision of Public works department, Schedule of rates 2004

»

Centrally Sponsored scheme for modernisation of abattoirs (Slaughter house)

»

Computerisation of LBs, authorising IKM to facilitate the procurement of computer infrastructure - Government Order

»

Circular No. 23235/IB2/2007/LSGD - Computerisation - Basic Infrastructure

»

Draft Proceedings of Director of Urban Affairs - General Transfer 2007

»

Panchayat Directorate - General Transfer Queue List - UD Clerk (Panchayats)

»

Panchayat Directorate - General transfers Queue list (LD Clerk)

»

Draft Proceedings of Director of Urban Affairs - General Transfer 2007

»

Draft Proceedings of Director of Panchayats - General Transfer 2007

»

Details of Plan Fund expenditue 2006-07, Progress as on October 2006
   

Developed and maintained by Information Kerala Mission for Local Self Government Department, Kerala